Badanie ultrasonograficzne w połączeniu z KTG jest doskonałym narzędziem do oceny stanu płodu i nadzoru biofizycznego płodu:

1 ocena ilości płynu owodniowego.
2 ocena ruchów płodu
3 ocena przepływów naczyniowych metodą dopplerowską w tętnicy pępkowej, tętnicy środkowej mózgu, żyle pępkowei i przewodzie żylnym.
4 Zapis KTG – tzw. Test niestresowy NST

Płyn owodniowy produkowany jest głównie przez nerki płodu i jego mała ilość świadczy o nieprawidłowym przepływie krwi przez nerki dziecka lub o poważnej wadzie nerek lub dróg moczowych. Najprościej oceniamy największą kieszonkę płynu owodniowego – powinna ona być większa niż 2 cm.



Stan płodu można ocenić jako prawidłowy jeżeli w czasie badania widzimy prawidłową aktywność płodu, ruchy tułowia, kończyn , otwieranie i zaciskanie dłoni, otwieranie buzi, połykanie płynu owodniowego, często pod koniec ciąży mruganie i ziewanie.

Bardzo ważnym elementem oceny stanu płodu jest ocena dopplerowska przepływów naczyniowych. Podstawowa ocena przepływu w tętnicach pępkowych daje nam możliwość oceny oporu w łożysku i świadczy o jego wydolności. Przepływ krwi w tętnicy środkowej mózgu daje nam możliwość oceny tzw. centralizacji krążenia u płodu, czyli sytuacji, gdy zwiększa się przepływ krwi w naczyniach mózgowych i w naczyniach serca kosztem zaopatrzenia w krew pozostałych narządów. Badanie dopplerowskie naczyń żylnych pozwala nam ocenić wydolność serca płodu.



Tradycyjnie w nadzorze położniczym wykorzystujemy KTG (kardiotokografia). Jest to złoty standard nadzoru położniczego. Badanie polega na jednoczesnym zapisie czynności serca płodu oraz aktywności skurczowej mięśnia macicy. Oceniamy w nim częstość serca płodu oraz otrzymujemy informację na temat prawidłowej regulacji układu krążenia przez ośrodkowy układ nerwowy. Oceniamy też czynność skurczową macicy i reakcję układu krążenia oraz pośrednio ośrodkowego układu nerwowego na ewentualne skurcze macicy.

Badanie USG w czasie ciąży jest jak widzimy niezastąpionym narzędziem pracy położnika i trudno sobie wyobrazić współcześnie nadzór nad ciążą bez jego zastosowania. Dotyczy to ciąży o przebiegu fizjologicznym, a zwłaszcza ciąży powikłanej nadciśnieniem, cukrzycą, chorobą hemolityczną płodu czy zaburzeniami wzrastania. Przy bardzo dużym, w porównaniu z innymi badaniami obrazowymi, poziomie bezpieczeństwa oraz relatywnie niskim koszcie badanie to weszło jako uznany standard na całym świecie. Jedynymi ograniczeniami jest jakość sprzętu (aparatu USG) i poziom wyszkolenia osoby wykonującej badanie. Współczesny aparat USG służący do nadzoru ciąży powinien mieć wysoką rozdzielczość obrazu 2D, pozwalającą na pomiar struktur o szerokości 0,1 mm (!), możliwość pomiarów i kalkulacji parametrów położniczych (oprogramowanie położnicze), możliwość archiwizacji danych oraz zapisu ich na nośniku ( taśma VIS, płyta CD) i wykonania dokumentacji fotograficznej. Cennym uzupełnieniem poprawiającym jakość badania jest opcja kolorowego Dopplera, Dopplera mocy i Dopplera pulsacyjnego. Bardzo spektakularne i lubiane przez matki są zdjęcia w technice 3D („trójwymiarowe”) i badanie w tzw, 4D („trójwymiarowe w czasie rzeczywistym).

Życzymy dużo radości i szczęścia w oczekiwaniu na Wielki Finał