Poród

PoródPatrząc na współczesne położnictwo, czy szerzej, na współczesne rodzenie dzieci, widzimy kilka dominujących opcji, które może wybrać matka. Najszerzej przyjętą formą jest możliwość urodzenia dziecka w warunkach szpitala położniczego. Drugą opcją, mniej obecnie popularną, ale o wielowiekowej tradycji, jest poród w domu. Istnieją też rozwiązania pośrednie w postaci tak zwanego porodu ambulatoryjnego. Zastanowimy się kolejno nad tymi rozwiązaniami. Poród w szpitalu ma tradycję pochodząca z czasu, gdy zaczęły rozrastać się aglomeracje miejskie i zwiększyła się liczba dzieci rodzących się na tych obszarach.

Tradycyjny system domowych porodów w asyście akuszerek stał się za mało wydajny i zaczęto gromadzić kobiety w pewnych lokalach tak, aby jedna osoba o odpowiednich kwalifikacjach mogła udzielić pomocy położniczej większej liczbie kobiet rodzących. Tak powstały instytucje o typie Domów Porodowych, Izb Porodowych, prowadzonych głównie przez akuszerki. Pewną odmianą było organizowanie przy klinikach sal porodowych, gdzie położnictwem zajmowali się głównie lekarze i umożliwiało to szkolenie lekarzy, studentów oraz położnych. Ten tradycyjny schemat przetrwał aż do naszych czasów i w niektórych krajach położnictwo szpitalne wyeliminowało prawie całkowicie inne formy prowadzenia porodu.

 

W naszym gabinecie ginekologicznym w Żarach proponujemy możliwość urodzenia dziecka, pośrednio łączącą sposoby tradycyjne z nowoczesnymi - poród w trybie ambulatoryjnym. Zaletą medyczną jest indywidualna opieka i nadzór, zmniejszenie ryzyka zakażenia połogowego oraz unikanie medykalizacji przebiegu porodu przy zachowanym standardzie nadzoru porodu.

Zaletą psychologiczną jest subiektywne skrócenie czasu trwania porodu (krótszy czas od momentu przybycia do rozwiązania), poczucie możliwości podejmowania decyzji przez rodzącą , wybór swojej położnej, swojego lekarza, wybór osób, które mają towarzyszyć matce oraz opcji wyjścia do domu. Poczucie bycia podmiotem, optymalizacja i indywidualizacja postępowania.

Zapraszamy Państwa do szerszego zapoznania się z tą możliwością porodu w zakładce poród ambulatoryjny.